Welcome .....>>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ::<< Nonkhowittayakom School >>>
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคมฯ/ประวัติศาสตร์
ประกาศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19)
อบรม ว.PA ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนคูณ
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVIC – 19)
11 มกราคม 2564 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 มกราคม 2564 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาบน
วารสารโรงเรียน
ชนะเลิศเหรียญทองปันจักสีลัต “เทียนแก้วเกมส์
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก
กิจกรรมคริสต์มาส
กีฬาสีภายใน ดอกคูณเกมส์
ปันจักสีลัตศรีโคตรบูรณ์เกมส์
ภาพกิจกรรม
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 มี.ค. 66
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ:กำหนดจุดเน้นตามมาตรฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566 24 ก.พ. 66
รายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 24 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 24 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 24 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 24 พ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 24 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 _ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 24 พ.ย. 65
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย 13 ก.พ. 66
โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 13 ก.พ. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายบุคคล 13 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2/2565 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 2/2565 11 ม.ค. 66
คำสั่งแม่บท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 10 ต.ค. 65
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย "ภาษาไทยใครว่ายาก" 27 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 26 ก.ย. 65
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563-2564 26 ก.ย. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 26 ก.ย. 65
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 26 ก.ย. 65
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน 11 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน20-ส.ค.-63 03 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 30 ส.ค. 63
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายงานผลการดำเนินโครงการ รางวัลนักออม 26 ต.ค. 65
คำสั่งสภานักเรียน 1/2565 22 ส.ค. 65
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง 1/2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งครูที่ปรึกษา 1/2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งเยี่ยมบ้าน 1/2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งไหว้ครู 1/2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งครูเวรประจำวัน 1/2565 18 ส.ค. 65
คำสั่งอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1/2565 18 ส.ค. 65
ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2565 10 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการปีงบฯ 66 ฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ธ.ค. 65
รายงานโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ปีงบฯ65 30 พ.ย. 65
รายงานโครงการปรับปรุงหอประชุมปีงบฯ65 30 พ.ย. 65
รายงานโครงการปรับปรุงห้องจริยธรรมปีงบฯ65 15 พ.ย. 65
รายงานโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคปีงบฯ65 15 พ.ย. 65
รายงานโครงการปรับปรุงห้องสุขา กำจัดสิ่งปฏิกูลปีงบฯ 65 15 พ.ย. 65
รายงานโครงการปรับปรุงห้องบริหารทั่วไปปีงบฯ65 15 พ.ย. 65
นวัตกรรมและสื่อการสอนonline_Google Classroom
คุณครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ 20 พ.ค. 63
นวัตกรรมและสื่อการสอน
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้ KBDL Board ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 18 มี.ค. 66
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้พลังงานสะอาด“กว่าจะ hot-heat โนนคูณ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์และครูศรินชา เปี่ยมอักโข 16 มี.ค. 66
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ 16 มี.ค. 66
นวัตกรรม อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กับการแนะนำตัวเอง 16 มี.ค. 66
การพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ 16 มี.ค. 66
รายงานนวัตกรรมการศึกษาวิชาภาษาไทยม.3 ปีการศึกษา 2565 นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 08 มี.ค. 66
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น 11 ต.ค. 65
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย 24 พ.ย. 62
งานแนะแนว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ศรีสะเกษ 31 ต.ค. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 22 ก.ย. 62
สรุปผลการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับช 13 ธ.ค. 61
เว็บไซต์การจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา https://esan68.sillapa.net/sm-ssk/ 12 พ.ย. 61
คำสังศูนย์ทัศนศิลป์แก้ไขล่าสุด 09 พ.ย. 61
หนังสือขอเปลี่ยนตัว 05 พ.ย. 61
คำสั่งคณะกรรมการงานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68 02 พ.ย. 61
เกณฑ์การแข่งขันแยกตามกิจกรรม(คณิต-ดนตรี) 02 พ.ย. 61
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 02 ก.ย. 63
พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 02 ก.ย. 63
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 02 ก.ย. 63
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 02 ก.ย. 63
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 02 ก.ย. 63
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 02 ก.ย. 63
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 02 ก.ย. 63
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 02 ก.ย. 63
E-Office หนังสือราชการจาก สพม.เขต 28

ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสารสนเทศ