กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอาทร สกุลมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0854146368

นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0887250150