กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาทร สกุลมา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2