กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอาทร สกุลมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1