ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งแม่บท 1/2563 (อ่าน 8) 24 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 22 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 119) 02 พ.ย. 62
คู่มือการใช้งานระบบ Big Data สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู (User Manual) (อ่าน 197) 31 ต.ค. 62
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน (อ่าน 447) 01 พ.ย. 61