กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน ม.3-4 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
รายงานโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
รายงานโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
รายงานการคัดกรองการอ่าน การเขียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
รายงานนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.59 KB
รายงานนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 495.52 KB