เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

 

                 เนื้อร้อง  ทำนอง  โดย ครูไพศาล   ฝนกระโทก                 จังหวะ  มาร์ช

 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

สรรค์สร้างสังคมการศึกษาให้ก้าวไกล

ตรงเวลา  สามัคคี  มีวินัย

ขาว-แสด  ร่วมใจ  เราตั้งใจเรียน

*  ดนตรี  กีฬา   วิชาการ

มุ่งพัฒนางาน  เทิดทูนชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ไทย

มีคุณธรรม  นำความรู้  เกียรติลือไกล

โนนค้อร่วมใจ  เทิดทูนไว้  ในแผ่นดิน

(ซ้ำ*)

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB