กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประภัสสร อินตะนัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2