กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดารารัตน์ นาห่อม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2