กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0881139520

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0857719305

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0971452941

นางสาวประภัสสร อินตะนัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : prapatsorntun36@gmail.com