กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0985292689

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0827452444

นายวิญญู สายลุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0654491288

นางสาวปัทมา สีสอาด
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872207166