กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวิญญู สายลุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1