กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันทกา ดลปัดชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3