คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ ดีสูงเนิน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายนนทกร งิ้วไชยราช
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6