กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0801647621

นางวเรศ สาระพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0942595850

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0850253828

นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0812656029

นายประหยัด แถลงสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0935092368

นางระวีวรรณ สินธุพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0952513448

นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0801699201
อีเมล์ : sarincha.bnz@gmail.com

นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0855847621
อีเมล์ : montree.7979@gmail.com

นางเกษร แสนเพชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0881288861