กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวเรศ สาระพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายประหยัด แถลงสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางระวีวรรณ สินธุพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเกษร แสนเพชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3