ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 61 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมเป็นศูนย์จัดกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ชุดสุภาพ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
08 พ.ย. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 แข่งขันทักษะงานมหกรรมความสารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68
ชุดนักเรียน