ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
26 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
23 มิ.ย. 63 นักเรียนรับทุนระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
09 พ.ย. 61 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมเป็นศูนย์จัดกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ชุดสุภาพ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
08 พ.ย. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 แข่งขันทักษะงานมหกรรมความสารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่68
ชุดนักเรียน