คณะผู้บริหาร

นายพรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045-659051
อีเมล์ : pornsakk714@gmail.com

นางสาวกุลทิวา นนทพจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา