วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ครู บุคลากรและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ครูทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 5. ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1       การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2       การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม   
                        ศักยภาพและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3       การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4       การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ