กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิระฟ้า จันทมุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลลิตา กอบมณีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอารดา สายทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1