กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศธร ผาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0852075486

นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0842837636

นางสาวศิระฟ้า จันทมุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0870859096

นางลลิตา สิ้นโศรก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0929876492

นางสาวอารดา สายทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0837325298