กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติชัย แจ่มศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายวิทยา นิยมพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3