กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรนุช ศรีภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1