กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวรนุช ศรีภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลิตา สงโสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1