คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย เลขาตระกูล
ตำแหน่ง : ประกรรมการสถานศึกษา