สัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

  ตราประจำโรงเรียน
 
เป็นรูปแบบอักษรย่อ น.ว. อยู่ในวงกลมและมีเทียนไขกำลังส่องสว่างเปล่งแสงโดยรอบ   ตรงฐานล่างเขียนเป็นชื่อโรงเรียน
เทียนไขที่กำลังส่องสว่าง  หมายถึง แสงที่นำทางให้ชีวิตมีแต่ความเจริญ  มีความก้าวหน้าในอนาคต
 
อักษรย่อของโรงเรียน
น.ว.
 
ปรัชญา
 
ปํญฺญา  นรานํ   รตฺนํ
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน
 
คำขวัญ
“ตรงเวลา  สามัคคี  มีวินัย  ตั้งใจเรียน”
 
อัตลักษณ์
สุขภาพดี  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
 
เอกลักษณ์
วิถีพอเพียง  เคียงคู่สวนพฤกษศาสตร์
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกคูณ (ดอกราชพฤกษ์)
 
สีประจำโรงเรียน
ขาว – แสด
 
สีขาว   หมายถึง   สีแห่งความบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการสร้างคุณงามความดีต่อโลกมนุษย์

  สีแสด   หมายถึง   สีของดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีออกไปเปรียบเสมือนสติปัญญาอันเฉียบแหลม

                                                               ที่แผ่ขยายเพื่อความก้าวหน้าของชีวิต