ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลทิวา นนทพจน์
ครู คศ.2

นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา กอบมณีย์
ครูผู้ช่วย

นายนิธิพงษ์ ครสาย
ครูธุรการ