ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:41  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:40  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุ และกฎของคูลอมบ์
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:19  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:18  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวอย่างแบบฝึกเสริมทักษะความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:17  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:12  อ่าน 742 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาวิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:53  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:51  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..