ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:41  อ่าน 1162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:40  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุ และกฎของคูลอมบ์
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 1163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,22:12  อ่าน 1776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาวิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:53  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:51  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2561,23:04  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2559,09:41  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..