ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้ KBDL Board ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,07:25  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง/ชื่อนวัตกรรม อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กับการแนะนำตัวเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,15:06  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 "ความสามารถในการอ่านและการเขียน"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,15:03  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:58  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวอย่างผลงานการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนงานและงบประมาณ
ชื่ออาจารย์ : นายละออง สายสิงห์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น4
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:51  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานวิชาการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลทิวา นนทพจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,14:21  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 4 เรื่อง สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:41  อ่าน 1639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:40  อ่าน 1277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุ และกฎของคูลอมบ์
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 1774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางวเรศ สาระพิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:39  อ่าน 1216 ครั้ง
รายละเอียด..