ทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางนันทกา ดลปัดชา
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3

นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.1

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร อินตะนัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2