ทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ครู คศ.1

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.1

นางวีระวรรณ สินธุพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.1

นางสาวอารดา สายทอง
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร อินตะนัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2