กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1