กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประหยัด แถลงสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุมาลี บุญเฮ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2