กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2