ทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิทยา นิยมพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวอัญญาณี สายสั้น
ครู คศ.3

นางศุภาวรรณ จุลทัศน์
ครู คศ.3

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3

นายสันติชัย แจ่มศรี
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.1