ทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิทยา นิยมพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวอัญญาณี สายสั้น
ครู คศ.3

นางศุภาวรรณ จุลทัศน์
ครู คศ.3

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3

นายสันติชัย แจ่มศรี
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.1

นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3