ทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นางวเรศ สาระพิชญ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นายธีรพงษ์ อินตา
ครู คศ.3

นายประหยัด แถลงสุข
ครู คศ.2

นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว
ครู คศ.1

นางเกษร แสนเพชร
พนักงานราชการ

นายอรรถพล ทองเนตร
ครูอัตราจ้าง