ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นายประหยัด แถลงสุข
ครู คศ.2

นายอาทร สกุลมา
ครูผู้ช่วย

นายละออง สายสิงห์
ช่างไม้ชั้น4

นายธันวา ไชยคุณ
พนักงานทำความสะอาด

นายประวิทย์ คงศิลป์
พนักงานบริการ

นายยอดชาย เสาเวียง
พนักงานบริการ