ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ ประสิทธิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นางศศธร ผาทอง
ครู คศ.3

นายวิญญู สายลุน
ครู คศ.1

นางสาวฉวีวรรณ บุญเต็ม
ครู คศ.1

นายอาทร สกุลมา
ครูผู้ช่วย

นายละออง สายสิงห์
ช่างไม้ชั้น4

นายธันวา ไชยคุณ
พนักงานทำความสะอาด

นายประวิทย์ คงศิลป์
พนักงานบริการ

นายยอดชาย เสาเวียง
พนักงานบริการ