ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524-25
งบประมาณ : 5,250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535-36
งบประมาณ : 7,427,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 101 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 562,500
เพิ่มเติม..