ลูกจ้างประจำ

นายละออง สายสิงห์
ช่างไม้ชั้น4
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายประวิทย์ คงศิลป์
พนักงานบริการ

นายธันวา ไชยคุณ
พนักงานทำความสะอาด

นายยอดชาย เสาเวียง
พนักงานบริการ