ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายมาณพศักดิ์ เนตรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวฉวีวรรณ บุญเต็ม
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครูผู้ช่วย

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย

นางเกษร แสนเพชร
พนักงานราชการ