ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายมาณพศักดิ์ เนตรแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวฉวีวรรณ บุญเต็ม
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครู คศ.1

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย

นางเกษร แสนเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวชลิตา ศิริกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลิตา สงโสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1