ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวปัทมา สีสอาด
ครู คศ.1

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครู คศ.1

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0855847621
อีเมล์ : montree.7979@gmail.com

นางสาวชลิตา ศิริกุล
ครู

นางสาวชลิตา สงโสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศนีวรรณ จันทิมา
ครูอัตราจ้าง