ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางกาญจนา ยอดมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวฉวีวรรณ บุญเต็ม
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ ศรีภักดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ ละยศ
ครู คศ.1

นายทศพร เทพนิมิตร
ครูผู้ช่วย

นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิตา ศิริกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลิตา สงโสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1