ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ วันที่  23  เมษายน   พ.ศ. 2520   และเปิดเรียนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2520  รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แบบสหศึกษา  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับม.ต้น ถึงระระดับม.ปลาย ช่วงแรกสภาตำบลโนนค้อและ ผู้ปกครองได้ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน และโรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2520   นพค. กรป. 44 ศก. ปรับปรุงสนามฟุตบอล และทำถนนดินภายในบริเวณโรงเรียน

พ.ศ.2521    สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  4  ห้องเรียน จำนวน  1 หลัง  สร้างถังเก็บน้ำฝน

จำนวน   1 ชุด   ราคาประมาณ  30,000  บาท

พ.ศ. 2522   สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  6  ห้องเรียน จำนวน  1 หลัง

พ.ศ. 2523   สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน  เพิ่มจำนวน  1 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2524   สร้างอาคารเรียรแบบ 216 ค ครึ่งหลัง  ไม่มีครุภัณฑ์

พ.ศ. 2525   เข้าร่วมโครงการ มพช.2 รุ่น 1  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค เพิ่มอีกครึ่งหลัง        

พ.ศ. 2526   ได้รับงบประมาณจากโครงการ    มพช.2 ก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆดังนี้ คือ

                หอประชุม  1 หลัง  โรงฝึกงาน 2 ห้อง  3 หน่วย  บ้านพักครู 1  หลัง  2 หน่วย  ประปา   ไฟฟ้า  และครุภัณฑ์ประจำห้องต่างๆ

พ.ศ. 2531   เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ. 2532   ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก

พ.ศ. 2533   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2534   ได้รับอนุมัติจากกรมการรักษาดินแดนให้เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

พ.ศ. 2535   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม   จำนวน 1 หลัง โดยอนุมัติให้สร้างแบบ  216    มูลค่า  7,400,000  บาท

พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง สนามบาสเกตบอล เพิ่มเติม 1 สนาม

พ.ศ. 2538   โรงเรียนได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นมาตรฐานเหรียญทองแดงกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2539   โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดห้องสมุดดีเด่น  กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2540   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว 700 เมตร มูลค่า  200,000  บาท

พ.ศ. 2541   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุ่มที่ 3

พ.ศ. 2542   สมาคมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้างโรงอาหารกึ่งถาวร   1  หลัง

พ.ศ. 2544   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

                ที่พร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก