กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560