นวัตกรรมและสื่อการสอน
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้ KBDL Board ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 100) 18 มี.ค. 66
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้พลังงานสะอาด“กว่าจะ hot-heat โนนคูณ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์และครูศรินชา เปี่ยมอักโข (อ่าน 98) 16 มี.ค. 66
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ (อ่าน 330) 16 มี.ค. 66
นวัตกรรม อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ กับการแนะนำตัวเอง (อ่าน 101) 16 มี.ค. 66
การพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ_ครูชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ (อ่าน 99) 16 มี.ค. 66
รายงานนวัตกรรมการศึกษาวิชาภาษาไทยม.3 ปีการศึกษา 2565 นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม (อ่าน 113) 08 มี.ค. 66
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น (อ่าน 235) 11 ต.ค. 65
วิจัยภาษาเขมรในภาษาไทย (อ่าน 1621) 24 พ.ย. 62
การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเกม (อ่าน 1098) 24 พ.ย. 62
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.๓ (อ่าน 1401) 15 พ.ย. 62
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 1089) 24 ต.ค. 62
ฝึกทักษะสะกดคำอังกฤษ-ไทย_ครูชนิดา (อ่าน 2578) 03 ก.ค. 62
แบบฝึกThai-English Spelling_ครูชนิดา (อ่าน 1946) 06 มิ.ย. 62
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_คุณครูชนิดา (อ่าน 2027) 26 ต.ค. 61