ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ) ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 68) 05 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(ทัศนศึกษา) ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 67) 05 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 69) 05 เม.ย. 66
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 70) 03 เม.ย. 66
รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ (อ่าน 90) 23 มี.ค. 66
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย "ภาษาไทยใครว่ายาก" (อ่าน 128) 27 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 303) 26 ก.ย. 65
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563-2564 (อ่าน 278) 26 ก.ย. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 288) 26 ก.ย. 65
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 280) 26 ก.ย. 65
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน (อ่าน 970) 11 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน20-ส.ค.-63 (อ่าน 966) 03 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 1104) 30 ส.ค. 63
โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 2729) 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563_ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 931) 16 พ.ค. 63
ปฏทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1174) 31 ต.ค. 62
ตารางสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 1125) 01 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 1069) 01 ต.ค. 62