ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร 1/2566 (อ่าน 16) 25 พ.ค. 66
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (อ่าน 87) 23 มี.ค. 66
การจัดเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 85) 23 มี.ค. 66
โครงสร้างการแผนภูมิบริหารงานธุรการ (อ่าน 86) 22 มี.ค. 66
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (อ่าน 83) 22 มี.ค. 66
โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย (อ่าน 143) 13 ก.พ. 66
โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 137) 13 ก.พ. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายบุคคล (อ่าน 149) 13 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ (อ่าน 188) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2/2565 (อ่าน 147) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 2/2565 (อ่าน 155) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแม่บท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 195) 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 264) 10 ต.ค. 65
คำสั่งแนบท้ายคำสั่งแม่บท 1-2565 (อ่าน 300) 31 ส.ค. 65
รายชื่อบุคลากร 2 - 2564 (อ่าน 543) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 1 - 2564 (อ่าน 449) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 2 - 2564 (อ่าน 468) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 1/2563 (อ่าน 1343) 24 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 986) 22 มิ.ย. 63
รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร ปีพ.ศ.2562 (อ่าน 841) 02 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1044) 02 พ.ย. 62
คู่มือการใช้งานระบบ Big Data สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู (User Manual) (อ่าน 1308) 31 ต.ค. 62
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน (อ่าน 1338) 01 พ.ย. 61