ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ (อ่าน 39) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2/2565 (อ่าน 34) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 2/2565 (อ่าน 31) 11 ม.ค. 66
คำสั่งแม่บท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 58) 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 134) 10 ต.ค. 65
คำสั่งแนบท้ายคำสั่งแม่บท 1-2565 (อ่าน 191) 31 ส.ค. 65
รายชื่อบุคลากร 2 - 2564 (อ่าน 384) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 1 - 2564 (อ่าน 345) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 2 - 2564 (อ่าน 373) 03 ก.พ. 65
คำสั่งแม่บท 1/2563 (อ่าน 1204) 24 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 878) 22 มิ.ย. 63
รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร ปีพ.ศ.2562 (อ่าน 745) 02 มิ.ย. 63
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 953) 02 พ.ย. 62
คู่มือการใช้งานระบบ Big Data สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู (User Manual) (อ่าน 1185) 31 ต.ค. 62
รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน (อ่าน 1256) 01 พ.ย. 61