ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 18 เม.ย. 66
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 85) 22 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (อ่าน 85) 22 มี.ค. 66
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 - 2567 (อ่าน 87) 22 มี.ค. 66
สารสนเทศโรงเรียนปี การศึกษา 2565 (อ่าน 89) 22 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 115) 14 มี.ค. 66
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ:กำหนดจุดเน้นตามมาตรฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566 (อ่าน 126) 24 ก.พ. 66
รายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 (อ่าน 124) 24 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 241) 24 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 214) 24 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 208) 24 พ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (อ่าน 230) 24 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 _ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (อ่าน 237) 24 พ.ย. 65
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒ นาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2564 (อ่าน 210) 14 พ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2565 (อ่าน 257) 11 ต.ค. 65
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 216) 10 ต.ค. 65
SAR 2564 (อ่าน 211) 10 ต.ค. 65
ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (อ่าน 261) 10 ต.ค. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 210) 29 ก.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน (อ่าน 194) 29 ก.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงาน QUICK POLICY ปีงบฯ65 (อ่าน 273) 24 ส.ค. 65
หนังสือรับรองการได้รับการประกันฯภายนอก (64-68) สมศ. (อ่าน 256) 23 ส.ค. 65
ประกาศมาตรฐานปี 64 (อ่าน 635) 16 มิ.ย. 64
SAR 63 ของสถานศึกษา(1) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 549) 07 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน (อ่าน 542) 07 มิ.ย. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 866) 02 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 883) 02 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 947) 30 ส.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1688) 25 ต.ค. 61